Čipovanie zvierat

Nové povinnosti ohľadom čipovania spoločenských zvierat

Aké údaje sa registrujú do CRSZ?

Meno, druh, plemeno, pohlavie a dátum narodenia psa, a meno, priezvisko, miesto trvalého pobytu, rodné číslo a telefónne číslo vlastníka zvieraťa, a adresa držby zvieraťa. Súkromný veterinárny lekár je oprávnený vyžadovať od vlastníka zvieraťa preukaz totožnosti.

Je čipovanie povinné?

Čipovanie je povinné pre psy chované na území Slovenskej republiky. Čipovanie je taktiež podmienkou pre vydanie (cestovného) pasu spoločenského zvieraťa.

Dokedy musím dať psa začipovať?

Pred zmenou majiteľa, najneskôr však do 12 týždňou veku zvieraťa. Vlastník psa narodeného do 31. augusta 2018 je povinný zabezpečiť označenie psa do 31. októbra 2019; to sa nevzťahuje na psa, ktorý sa uvádza na trh, prevádza do vlastníctva alebo držby inej osoby, umiestňuje sa do karanténnej stanice alebo útulku pre zvieratá.

Aké sú výhody čipovania a registrácie?

Výhodou čipovania zvieraťa a jeho registrácie v CRSZ je rýchla a jedinečná identifikácia zvieraťa, ktorá pri strate a nájdení zvieraťa umožní zistenie údajov o zvierati a jeho majiteľovi, kontaktovanie majiteľa v krátkom čase a prinavrátenie zvieraťa do jeho rúk.

Aké sú iné povinnosti vlastníka psa?

Vlastník psa povinný nahlásiť pri zmene vlastníka psa najneskôr do 21 dní odo dňa zmeny vlastníka psa údaje o novom vlastníkovi psa do CRSZ prostredníctvom súkromného veterinárneho lekára anahlásiť úhyn r psa do 21 dní do CRSZ prostredníctvom súkromného veterinárneho lekára.

Aké sú povinnosti súkromného veterinárneho lekára?

Súkromný veterinárny lekár je povinný:

  • zadať údaje do CRSZ do 24 hodín od čipovania alebo vakcinácie psa proti besnote
  • zadať údaje do CRSZ do 24 hodín od oznámenia zmeny údajov (zmena majiteľa, úhyn zvieraťa)
  • viesť o týchto údajoch písomnú evidenciu,
  • predložiť ju na požiadanie orgánu veterinárnej správy,
  • oznámiť údaje o identifikovanom psovi a jeho vlastníkovi príslušnej obci,
  • viesť písomnú evidenciu o vakcinovaných psoch a predložiť ju na požiadanie orgánu veterinárnej správy.

V čase keď už musí byť pes začipovaný, súkromný veterinárny lekár nesmie vykonať veterinárne úkony na psovi, ktorý začipovaný nie je, okrem nevyhnutých prípadov v záujme ochrany zdravia psa alebo človeka. Za porušenie tejto povinnosti uloží orgán veterinárnej správy súkromnému veterinárnemu lekárovi pokutu od 1 750 eur do 20 000 eur.

Dňom 30. septem­bra 2013 kedy u­plynie prechod­né obdobie, mu­sia byť všetky psy, mač­ky a fretky označe­né mikročipom a nemusia byť len tie, čo boli označe­né tetovaním pred 3.7.2011 a tetovanie je stále čitateľné a boli zapísané do CRSZ. Zvieratá, kto­ré sú predmetom predaja, musi­a byť začipova­né ešte pred zme­nou majiteľa bez ohľ­adu na ich dá­tum narodenia.

Mikročipy musi­a spĺňať ISO nor­mu ISO11784. Aplikáciu tran­spondéra – mikročipu, môže vy­konávať len ve­terinárny lekár  člen ko­mory veterinárnych le­károv SR.

Veterinárny le­kár je  zodpo­vedný za apli­káciu aj regis­tráciu mikroči­pu. Zodpovednos­ťou veterinárneho le­kára je overiť fun­kčnosť transpon­déru  mikroči­pu pred apliká­ciou a po apli­kácii na zvierati.

Aplikácia mikro­čipu pod kožu (naj­častejšie na ľa­vú stranu krku) sa p­odobá vakciná­cii hrubšou ih­lou, ktorá je rovna­ko rýchla ako vak­cinovanie samot­né. Čipovanie zabez­pečuje na svo­je náklady ma­jiteľ zvieraťa­. Ceny čipova­nia sú v ramci re­giónu podobné.

Údaje o zviera­ti a majiteľo­vi sa registru­jú do Centrál­neho registra spo­ločenských zvi­erat (ďalej len CRSZ). Údaje do CRSZ z­adáva veterinár­ny lekár, kto­rý vykonal iden­tifikáciu – čipovanie zvieraťa. Ak bol pes z­ároveň aj vak­cinovaný proti bes­note, musia sa za­evidovať do da­tabázy aj údaje o vakci­nácii. Vakciná­cia zvierat pro­ti besnote , kto­ré boli vakci­nované ešte pred či­povaním, bude registro­vaná do CRSZ p­ri najbližšej vak­cinácii.

Počítačovú da­tabázu pre Cen­trálny register spo­ločenských zvi­erat www.crsz.sk prevádzkuje Komora veteri­nárnych lekárov Slo­venskej republi­ky .